Jonathan Davis, Janie K-C, Sheryl Johns, Dan Kronish, Ann Grace-cr